Toto jsou závazné etické normy pro učitele MBP (programů založených na všímavosti, tj. zejména MBSR a MBCT apod.) (dále také jen „učitelé“) a školitele učitelů MBP (dále také jen „školitelé“), kteří jsou členy Centra pro mindfulness, z.s., se sídlem Pod Klaudiánkou 1028/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ 038 65 606 (dále jen „organizace“).

“Účastník” znamená účastníka kurzu MBP nebo účastníka výcviku učitelů programů MBP.

Učitel i školitel se zavazuje seznámit se s tímto etickým kodexem a dodržovat ho, což vychází především z jeho osobní praxe všímavosti.

1. Transparentnost a otevřenost

Účastníci (kurzů MBP i výcviku učitelů programů MBP) musí být včas informováni o všech povinnostech a pravidlech. Tyto informace se týkají obsahu (cílů výuky a dalších vzdělávacích požadavků), formy, závazku praktikovat, povinností (učitele, školitele nebo účastníka), délky a ceny kurzu. Účastníci musí být také včas informováni o svých úkolech (vč. četby, prezentací, nácviku výuky atd.). V případě různých názorů učitelé zůstávají v kontaktu a udržují otevřený dialog. Učitelé/školitelé předcházejí skutkům, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.

Potřeby a očekávání účastníků

Učitelé vyvíjejí maximální úsilí, aby si ujasnili a vzali na vědomí potřeby a očekávání účastníků, kterým umožní provést informované rozhodnutí, zda podstoupit kurz, který je intenzivní, náročný a vyžaduje vysokou míru disciplíny, osobní závazek a vyspělost.

Prospěch účastníků je nad ekonomickými zájmy.

Učitelé se řídí ekonomickou realitou v oblasti, kde učí, a spolupracují s ostatními učiteli v této oblasti na vytváření vztahů, kde zdraví a osobní pohoda účastníků mají přednost před čistě ekonomickými zájmy.

2. Integrita

Osobní integrita učitele

Učitel/školitel vykazuje profesní integritu, je kompetentní profesionál, který zajišťuje pro své účastníky bezpečí v nejvyšší míře, které je schopen. Jeho přístup zahrnuje spolehlivost, upřímnost, inkluzi, přijetí a otevřenost. Vystupuje způsobem, který vyvažuje sebejistotu a skromnost, přiměřeně kultuře, ve které učí. Je upřímný ohledně úrovně svého výcviku a zkušeností dosažených v rámci výuky.

Důvěrnost

Učitel nakládá s osobními daty účastníků s důvěrností a v maximální míře chrání tato data a informace o účastnících před zneužitím či zveřejněním. Výjimkou jsou případy, kdy hrozí nebezpečí, že účastník poškodí sebe nebo druhé. Důrazně doporučená je též pravidelná supervize a následování lékařského, psychologického či jiného relevantního profesionálního kodexu.

Základní přístupy

Učitel využívá základní přístupy nehodnocení, trpělivosti, mysli začátečníka, důvěry, neusilování, přijetí, nechávání být/jít, vděčnosti, štědrosti a laskavosti ve vztahu ke své práci i k životu1.

Respektování vlastnictví

Učitel respektuje autorská práva a vlastnictví myšlenek a produktů. Prezentuje svou práci čestně a nepřivlastňuje si práci jiných bez jejich svolení. To se týká webových stránek, nahrávek, log, citátů a obrazového materiálu i písemností.

Integrita vyučovaných programů

Učitel maximálně usiluje dodržovat integritu osnov MBP, které vyučuje, v souladu s tím, jak osnovy publikovali autoři programů nebo instituce, které se na tvorbě osnov podílely.2 Pokud učitel prezentuje svůj program pod specifickým názvem (MBSR, MBCT apod.), musí důsledně respektovat a zachovávat integritu příslušných publikovaných osnov, nesmí z nich žádné prvky vypouštět ani k nim přidávat prvky z jiných programů.3

3. Pokračující vzdělávání

Pokračující profesní vzdělávání

Učitelé a školitelé se zavazují k trvale pokračujícímu výcviku, supervizi a spolupráci za účelem reflexe, dialogu a vytváření komunity. Pro školitele to znamená vyučování MBP pro účastníky stejně jako výcvik učitelů a závazek k pokračujícímu vzdělávání a supervizi pomocí mechanismů, které daný MBP doporučuje.

Otevřená diskuze o kvalifikaci

Učitelé a školitelé se účastní otevřené diskuze o všech aspektech své práce se svým supervizorem mindfulness, s kolegy školiteli nebo učiteli, aby byla zajištěna odpovídající úroveň jejich kvalifikace.

Vývoj v oblasti výuky a výcviku MBP

Učitelé a školitelé se zavazují držet krok s vývojem vědy o mindfulness, zejména v oblasti MBP, které vyučují, aktuálními metodami hodnocení výuky a kvalifikace učitelů MBP a dalšími požadavky relevantních certifikačních institucí a mezinárodních organizací tak, jak se budou vyvíjet.

Vývoj v oblasti výzkumu

Učitelé a školitelé se zavazují průběžně se seznamovat s nově publikovanými výsledky výzkumu a vědeckými důkazy týkajících se MBP, s důrazem na oblast své specializace.

4. Prvořadost vlastní praxe všímavosti u učitele

Vlastní praxe všímavosti

Každodenní formální i neformální praxe všímavosti je pro učitele nezbytná. Učitel prohlubuje svou praxi skrze formální i neformální cvičení, jež obsahuje program, který učí nebo trénuje. Učitel se věnuje formální i neformální praxi alespoň natolik, kolik se požaduje po účastnících jeho kurzů či výcviků.

Pravidelné absolvování retreatu

Retreatem se rozumí intenzivní skupinový meditační (mindfulness, meditace všímavosti a vhledu nebo vipassana) pobyt v tichu a pod vedením zkušeného učitele. Pravidelná (až na výjimky každoroční) účast na retreatu v délce alespoň sedmi dnů za sebou je nezbytnou podporou každodenní praxe. Retreaty posilují učitele v tom, aby všímavost dokázali při výuce lépe ztělesňovat. Jsou základnou kompetence učit MBP. Jen při soustavném setkávání se se sebou samotnými na vícedenních tichých retreatech je učitel dobře připraven i na setkání s účastníky svých kurzů či výcviků.

Kontemplativní tradice

Moudrost může být vyjádřena v celé škále meditačních tradic a stylů kontemplativní praxe, retreaty v kterékoliv tradici mohou sloužit hlubokým a důležitým způsobem k rozšíření, obohacení, doplnění a posílení tohoto základu. Učitelé MBP by měli pravidelně cvičit ve své vlastní meditační tradici.

Zároveň je však užitečné účastnit se retreatů v západní tradici meditace vhledu (Western Insight) či v tradici mindfulness, neboť duch, cvičení i přístupy MBSR, MBCT a dalších MBP z nich vycházejí a úzce s nimi souvisí. Učitelé, kteří cvičí mimo tradici západní meditace vhledu by měli hledat radu v případě nejistoty či pokud se objeví konflikt mezi jejich vlastní tradicí a cvičením všímavosti, jak se učí v MBP.

Učitelé se zavazují k pravidelnému dialogu, „supervizi“ či „diskuzi o Dharmě“ na téma jejich osobní meditační praxe, podobně jako se zavazují k supervizi jejich vlastní výuky MBP. To může být s učitelem, v komunitě meditujících či s vlastním supervizorem MBSR, MBCT nebo jiném MBP.

Vztah k dharmě

Učitelé MBSR, MBCT a dalších MBP souhlasí s tím, že se zdrží politické, ideologické či náboženské indoktrinace. Měli by vynaložit veškeré úsilí k čestnosti a pravdivosti tam, kde reprezentují MBSR, MBCT či další MBP. Učitelova osobní zkušenost s jinými cestami může být sdílena mimo formální program kurzu MBP. Dále je pro všechny učitele MBP vhodné se při výuce zdržet užívání buddhistické terminologie. Učitelé vyučují univerzální dharmu pomocí běžného, nespecializovaného, přístupného jazyka.

5. Omezení

Omezení nabízených programů nebo osobní kompetence

Účast v programu MBSR, MBCT nebo jiném MBP není náhradou za potřebnou lékařskou péči ani psychoterapii.

Učitel je si vědom limitů své kvalifikace a zkušeností a nabízí pouze služby, pro jejichž poskytnutí má dostatečné kompetence, kvalifikaci a zkušenosti. Pokud má učitel dojem, že není pro určitou situaci kompetentní, informuje o tom účastníka a odkáže ho na svého kolegu nebo vhodného odborníka.

V pochybnostech se učitel zavazuje konzultovat situaci s lékařem nebo psychologem. Učitel, který není v dané situaci příslušným odborníkem, je obzvlášť obezřetný a vždy se kloní k opatrnosti.

Etický rámec jiných profesí

Učitel působí v etickém rámci své případné další profese a v případě etických otázek v souvislosti s rolí učitele MBP vyhledává rady či vedení supervizora i v rámci této své další profese.

6. Odpovědnost za vztahy

Vztahy s účastníky kurzů i výcviku

Vztah mezi učitelem/školitelem a účastníkem je asymetrický. Učitel/školitel má vyšší kompetence a zkušenost s mindfulness a s vedením setkání a užívá těchto kompetencí a zkušeností k podpoře a rozvoji vlastní praxe mindfulness účastníků a jejich vnímané osobní účinnosti (self-efficacy). Učitel/školitel má tedy konečnou zodpovědnost za udržování etických principů a záměrů týkajících se výuky/výcviku a uznává nevyvážený charakter vztahu učitel-žák ve smyslu dynamiky rozložení sil, vzájemnosti a důvěry.

Dynamika rozložení sil se ve vzdělávacích a terapeutických situacích a setkáních významně projevuje a je výlučně odpovědností učitelů/školitelů poskytnout účastníkům jasná pravidla a profesionální hranice. Je tedy odpovědností učitele/školitele uvědomovat si náležité hranice a nepřekračovat je. Pokud dojde k překročení hranice nebo újmě či poškození účastníka nebo účastníka výcviku, je k dispozici postup pro vyřizování stížností, který umožní náležité řešení takových situací.

Vztahy s konkurenty v oboru

Předpokládá se, že se osobní praxe mindfulness učitelů/školitelů a s ní spojený étos projevuje v jejich chování k ostatním učitelům MBSR, MBCT a dalších MBP. To zahrnuje uctivý postoj, stejně jako řešení stávajících nebo potenciálních konfliktů přímo a konstruktivním způsobem. Učitelé a školitelé dodržují etické zásady prospěšné řeči, prospěšného živobytí a další zásady morálního chování, jež jim slouží coby základ pro jejich život a práci, podporují upřímnost, spolupráci a moudrost. To zahrnuje záměr řešit a (pomáhat) vyřešit jakékoli případné konflikty v oboru a zdržovat se konkurenčních strategií, které by mohly poškodit zájmy kolegů.

7. Vyřizování stížností

Stížnostmi klientů učitelů MBP se zabývá etická komise. Pokud není etická komise ustavena, zabývá se jimi výbor organizace. Etická komise ve spolupráci s výborem stanoví pravidla pro vyřizování stížností.

Důvěra v MBP, učitele i školitele poroste, pokud tyto etické normy pomohou vybudovat zdravé základy organizace a nebudou využívány k diskriminaci soutěžitelů, ale ve prospěch všech zúčastněných.

Učitel/školitel se zavazuje dodržovat tento etický kodex i pravidla vyřizování stížnosti a ke spolupráci s organizací, pokud bude proti němu podána stížnost.

Disciplinární proces

Učitelé/školitelé, kteří porušují etický kodex, mohou být vyloučeni z organizace, ztratit certifikaci nebo podléhat dalším regulačním opatřením.

1 Kabat-Zinn, J. (2017). Život samá pohroma. Brno, Jan Melvil Publishing, s. 69-85

2 Crane, R., Brewer, J., Feldman, C., Kabat-Zinn, J., Santorelli, S., Williams, J., & Kuyken, W. (2017). What defines mindfulness-based programs? The warp and the weft. Psychological Medicine, 47(6), 990-999. doi:10.1017/S0033291716003317 (https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/what-defines-mindfulnessbased-programs-the-warp-and-the-weft/BA98A87D84A3097A06BFC3A1FBB61C2B)

3 Rebecca S. Crane et al, 2010, Training teachers to deliver mindfulness-based interventions: Learning from the UK Experience, https://www.bangor.ac.uk/mindfulness/documents/2010trainingarticle.pdf